„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

EU, Hl. m. PrahaKomunitní centrum Žitná

Kulturně komunitní centrum Farní charity Praha 1 - Nové Město si klade za cíl podpořit sociální soudržnosti a sociální začleňování společenství v podobě propojování osob ohrožených sociálním vyloučením s místní komunitou. Za tímto účelem bude v rámci komunitního centra uskutečňována rozličná škála aktivit, jež bude sloužit jako přemostění bariér mezi oběma skupinami a zároveň bude přispívat k aktivizaci života místního společenství.

Komunitní centrum Žitná

Komu je centrum určeno

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Farní charita Prahy 1 má 15letou zkušenost s práci s CS, v rámci terénní Programu Máří. Ženy ohrožené sociálním vyloučením, ženy žijící v nedůstojných či nevyhovujících podmínkách a ženy, kterým tato situace hrozí. Cílem je pomáhat ženám v začlenění zpět do společnosti a ženám ohroženým exkluzí stabilizovat jejich situaci a činit takové kroky, které v budoucnosti zabrání opětovnému zhoršení situace. Klientkám je poskytováno poradenství, podpora, materiální pomoc, motivace k řešení situace. Stále častěji se na projekt s žádostí o pomoc obrací ženy v důchodovém věku, jejichž důchod jim nedovoluje důstojné životní podmínky z důvodu jeho výše, nebo např. jeho zatížení exekucí pro dluhy potomků a dále také mužů z řad osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením. S naší pomocí se klientům daří zachovat své domovy a neskončit v řadách osob bez domova. Naše pomoc je komplexní a vychází z hlubokých znalostí problematiky žen i mužů v sociální nouzi. Budeme usilovat o to, abychom pomohli osobám sociálně vyloučeným a ohrožených sociálním vyloučením zachovat jejich důstojnost a z toho vycházíme i při další práci s nimi. 

Z naší terénní sociální práce vyplynula potřeba CS bezpečného prostředí, které by napomáhalo ke znovuzapojení se do společnosti a do života místní komunity. CS projevila zájem o rozšíření stávajících služeb týkající se stabilizování jejich situace a zážitek propojení se s místní komunitou je motivuje, aby učinili takové kroky, které v budoucnosti zabrání opětovnému zhoršení situace.

Projekt je otevřen mužům i ženám, avšak v nízkoprahových aktivitách se zaměřujeme více na ženy.

Související informace