Kontakty

AL PASO Vysočina

Tel.: 731 644 168
Smrtelná 389/6, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - Vedoucí Střediska sv. Vincenta
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

 

Sociální služba AL PASO Vysočina

poskytuje terénní program lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody, a jejich blízkým.
Nabízí jim pomoc při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování, a to formou:

 • kontaktu se společenským prostředím,
 • pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME (cílová skupina)

 • Pachatelé trestné činnosti a osoby s trestní minulostí starší 18 let žijící nebo vracející se do Kraje Vysočina, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.
 • Osoby v krizi tj. partneři a členové rodin pachatelů trestné činnosti a osob s trestní minulostí, starší
  18 let z Kraje Vysočina, kteří v důsledku uvěznění osoby blízké nebo jejího rizikového způsobu života vedou sami rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, nedokážou si poradit, vyhledat odbornou pomoc, mají obavu ze stigmatizace či postihu a krizová situace celé rodiny je tak více prohlubována.

CÍLE SLUŽBY

 • klient, který je schopen minimalizovat rizika vyplývající z jeho způsobu života
 • klient, který je schopen se samostatně rozhodovat a plánovat
 • klient, který umí navázat společenské vztahy, nacházet jiné zdroje pomoci, a tím posilovat své začleňování do života společnosti

JAKÝM ZPŮSOBEM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Individuální rozhovor

Je základní prvek individuální práce s klientem, který slouží k navození atmosféry důvěry
a spolupráce, k motivaci a uvědomování si vlastních cílů, kterých chce klient za pomoci a podpory pracovníka dosáhnout.

Písemný kontakt

Slouží především k udržování kontaktu a navazování důvěry v době, kdy je klient ještě ve výkonu trestu. Společně s pracovníkem se touto formou připravují na výstupní den, na postupné začleňování klienta do společnosti.

Beseda

Hromadná informační akce pro potenciální klienty přímo v objektu věznic. Účastníci se dozvědí základní informace o programu, seznámí se s konkrétními pracovníky, mohou se zapojit do diskuse.

Depistáž

Slouží k vyhledávání k potenciálních klientů služby. Osobám je představena sociální služba, nabídnuto zprostředkování základního sociálního poradenství a dalších návazných služeb.

 

NABÍZÍME

 • individuální poradenství
 • informační servis
 • pomoc v krizové situaci
 • motivační rozhovory
 • nácvik osobních sociálních dovedností
 • asistenční službu (doprovody)
 • zprostředkování dalších návazných služeb

Seznam lidí

Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - Vedoucí Střediska sv. Vincenta
Bc. Zdeněk Kosmák - sociální pracovník, koordinátor služby AL PASO Vysočina
Bc. Veronika Koudelková - sociální pracovnice
Mgr. Jana Kratochvílová - pracovnice v soc. službách