Kontakty

Charitní pečovatelská služba Třebíč

Tel.: 776 106 782
Demlova 890, Třebíč, 674 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Poskytují se pouze tehdy, pokud uživatel využívá základní činnosti pečovatelské služby a potřebuje je doplnit těmito úkony:

 • Podpora při dodržování léčebného režimu – cílem je připomenout uživateli v určený čas, zda užil připravené léky, případně dohlédnout na jejich užití uživatelem, léky dávkuje a připravuje sám uživatel, jeho rodina či zdravotní sestra.
 • Dovoz, odvoz uživatele – úkon se poskytuje společně se základní činností doprovázení k lékaři, na instituce.. a zpět – pouze v případě, že uživatel je schopen využít osobní automobil. Služba nemá k dispozici vůz vybavený pro převoz imobilních uživatelů. Úkon je účtován dle ujetých km s uživatelem ve voze.
 • Zapůjčení jídlonosiče – služba poskytuje možnost zapůjčit jídlonosič s termoobalem, pokud nemá k dispozici svůj vlastní. Jeho údržbu si zajišťuje uživatel sám, pokud nemá pomoc sjednanou v rámci úklidu domácnosti.
 • Použití mobilní koupací vany - pro imobilní uživatele nabízí služba možnost využít při celkové osobní hygieně speciální pomůcku - mobilní koupací vanu, kterou pečovatelka přiveze do domácnosti uživatele. Pečovatelka zajišťuje veškerou obsluhu koupacího lůžka v domácnosti a následnou údržbu pomůcky.

Cíle služby

 1. Pomáhat uživateli v době, kdy žije v domácím prostředí a nastavovat péči podle jeho potřeb.
 2. Poskytovat službu odborně a kompetentně.
 3. Informovat veřejnost a potencionální zájemce o službě a možnostech jejího využití.

Komu je služba určena  - cílová skupina

Služba je určena občanům

 • Třebíče a okolí do 20 km,
 • Hrotovic a okolí do 20 km,
 • Náměště nad Oslavou a okolí do 20 km na území okresu Třebíč.

Zájemce z dalších vzdálenějších obcí okresu Třebíč je možné do služby přijmout v případě volné kapacity a dojezdových možností služby.

Služba je poskytována dospělým osobám starším 19 let a seniorům se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc druhé osoby při péči o sebe a o svou domácnost a při kontaktu s vnějším prostředím a o něž se nemůže postarat blízká osoba. Snížená soběstačnost vzniká kvůli věku, zdravotnímu stavu, chronickému onemocnění nebo postižení. Těmto osobám hrozí, že nebudou moci žít ve svém domácím prostředí a ztratí přirozené vazby na své okolí.

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (19–26 let)
 • dospělí (27–64 let)
 • mladší senioři (65–80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Důvody pro neposkytnutí služby

 • Zájemce žádá o službu, kterou poskytovatel neposkytuje (např. ošetřovatelskou péči).
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby.
 • Zájemce o službu nesplňuje podmínku okruhu oprávněných osob (nespadá do cílové skupiny).
 • Zájemce žádá opět o službu, která mu byla vypovězena z důvodu hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy a o službu žádá ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy.

 

Seznam lidí

Mgr. Helena Pavelková - koordinátorka Charitní pečovatelské služby Třebíč
Hana Dvořáková, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Zdeňka Filová - sociální pracovnice
Mgr. Zdeňka Martenková - sociální pracovnice
Lenka Chalupová - vedoucí pečovatelka