Kde jsme dnes my,  můžete být zítra i vy

Jako šnek svou skořepinu nesem si svou domovinu. Na hrbu, na bedrech, v mrazu i ve vedrech. Každý sám uprostřed davu, nemáme kam složit hlavu.

 

EU, Hl. m. PrahaKomunitní centrum Žitná

 
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000689
 

Kulturně komunitní centrum Farní charity Praha 1 - Nové Město si klade za cíl podpořit sociální soudržnost a sociální začleňování společenství v podobě propojování osob ohrožených sociálním vyloučením s místní komunitou. Za tímto účelem je v rámci komunitního centra uskutečňována rozličná škála aktivit, jež slouží jako přemostění bariér mezi oběma skupinami a zároveň chce přispívat k aktivizaci života místního společenství. Projekt je financován a podporován Evropskou unií do prosince 2018 a je jediný svého druhu v celé ČR.

Komunitní centrum Žitná

Komu je centrum určeno

Osobám sociálně vyloučeným a osobám sociálním vyloučením ohroženým.

Farní charita Prahy 1 má 17letou zkušenost s prací s  ženami ohroženými sociálním vyloučením, ženami žijícími v nedůstojných či nevyhovujících podmínkách a ženami, kterým tato situace hrozí.

Cílem našeho Komunitního centra je pomáhat ženám v začlenění zpět do společnosti, ženám ohroženým exkluzí stabilizovat jejich situaci a činit takové kroky, které v budoucnosti zabrání opětovnému zhoršení situace. Podpory z projektu Komunitního centra se dostává i mužům, kteří již mají část své cesty z nejhoršího za sebou. Mohou tak být pro klientky inspirací a zároveň zdrojem kladné zkušenosti v kontaktu s muži.

Stále častěji se na projekt s žádostí o pomoc obrací ženy a muži v důchodovém věku, jejichž důchod jim nedovoluje důstojné životní podmínky z důvodu jeho výše, nebo např. jeho zatížení exekucí pro dluhy potomků. Klientům je poskytováno poradenství, podpora a motivace k řešení situace. Usilujeme o to, abychom našim klientům pomohli zachovat jejich důstojnost a z toho vycházíme i při další práci s nimi. 

Komunitní centrum je otevřené i veřejnosti, která má možnost účastnit se našich pravidelných i nepravidelných aktivit, přednášek, výstav, koncertů, besed, atd.

Spolupráci navazujeme také s dalšími, zejména neziskovými, organizacemi (např. Národní filmový archiv, R-mosty, Jako doma, Magdala, Lokál, atd.)

Jako komunitní centrum se chceme rovněž aktivně podílet na zvelebování naší domovské městské části Praha 1, a to např. pomocí úklidu či péče o konkrétní drobnou památku či místo.

 

Související informace:

METODIKA

VÝROČNÍ ZPRÁVA