Kde jsme dnes my,  můžete být zítra i vy

Jako šnek svou skořepinu nesem si svou domovinu. Na hrbu, na bedrech, v mrazu i ve vedrech. Každý sám uprostřed davu, nemáme kam složit hlavu.

 

EU, Hl. m. Praha
Proč Komunitní centrum Žitná

Jaký problém projekt řeší?

Farní charita Prahy 1 vznikla v roce 2001 a od tohoto data intenzivně pracujeme na zkvalitnění a profesionalizaci formy jejího působení. Komunitní centrum řeší problémy, které se dostávají na světlo při práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením od vzniku charity. Primárním problémem je riziko sociálního vyloučení osob ohrožených bezdomovectvím a osob ohrožených sociálním vyloučením. Jako nejlepší způsob jak předejít problémům se jeví vznik a rozvoj kulturně komunitního centra spolu s podpořením prostor komunitního života. V současné době máme rekonstruované prostory, které jsou otevřené pro osoby CS. Realizace rozšíření a zintenzivnění činnosti círk.organizace představuje výraznou pomoc při procesu začleňování lidí z dané CS do místní komunity Nového Města. Stejně tak je naše komunitní centrum přístupné pro celou komunitu Nového Města. Zajišťujeme tak zapojování osob sociálně vyloučených do života místní komunity.

Komunitní centrum vyvíjí aktivity zajišťující zvyšování povědomí o problémech života ohrožených skupin osob, jejich potřebách i problematice soužití v rámci města. Zároveň komunitní centrum plní důležitou preventivní funkci a chrání tak osoby cílové skupiny před sociálním vyloučením, vyloučením z bydlení či zadlužením. V rámci pravidelného programu komunitního centra je klientům z cílové skupiny k dispozici poradna. Posláním této poradny je pomoc s řešením obtížných životních situací a sociálních, finančních a existenčních problémů.

Jaké jsou příčiny problému?

Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám (tedy k instituc.pomoci), jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Základní charakteristikou sociálního vyloučení je nahromadění důvodů, které vedou k životním potížím. Soc.vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem, přičemž mnohý z nich by i jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. Primární příčinou problému je vymezení sociálně vyloučených jedinců jako jedinců, kteří jsou občany dané spol., ale z důvodů, které nemají sami pod kontrolou, nemohou participovat na obvyklých aktivitách, k nimž by je jejich stav opravňoval a na něž aspirují.

Aktivity projektu cílí na takové osoby CS, které bez podpory nejsou schopni si sami pomoci, aby našli řešení jak z tíživé život.situace své či své rodiny vystoupit. Každá z CS potřebuje jinou míru podpory i jiný druh aktivity vzhledem ke svým hendikepům jako je dlouhodobá nezaměstnanost nebo nevyhovující nebo nejisté ubytování apod. Různorodost odpovídá množství aktivit uvedených ve výzvě a dává tak šanci více se zaměřit na problematiku řešení v určité oblasti, kde se různé CS protínají.

Vznik a rozvoj kulturně komunitního centra řeší právě tyto příčiny problému a pro jejich eliminaci má otevřeny takové komunitní prostory, ve kterých probíhá celé spektrum sociálních, kulturních a pohybových aktivit, jejichž primárním cílem je posilování místní sociální soudržnosti a sociální začleňování. Jde o aktivity prováděné nejen v dané komunitě, ale zacílené na komunitu a její problémy a uplatňující princip aktivizační činnosti "zdola", tedy aktivní participace a směrování aktivit s místními obyvateli a uživateli centra. Cílem takových aktivit není kulturní produkce, ale formulace problémů a jejich řešení, aktivizace místních obyvatel a jejich jedinečných potenciálů, posilování soudržnosti a tolerance, rozšiřování a rozvoj dovedností. Tyto aktivity překračují hranice sociálních skupin a zapojují CS do života místní komunity.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektuje posilování místní, sociální soudržnosti na úrovni komunity s přesahem nad její rámec a obecně i aktivizace života místního společenství prostřednictvím participace jeho členů, centrum bude nabízet zázemí a zaměřovat se na občanskou angažovanost, aktivizační a komunitní projekty, komunitní umělecké a pohybové intervence, sociální práci a další aktivity. Cílem projektu bude vytvořit ucelený a komplexní systém poradenských a aktivizačních aktivit pro lidi bez domova a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování,které povedou k posilování jejich soběstačnosti ve společnosti a v/s místní komunitě. Cílem projektu je vyvinout a pilotně ověřit nové koncepty "kulturně komunitního centra", které budou poskytovat možnosti a příležitosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a budou tak napomáhat jejich začlenění do společnosti.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

Pozitivní dopad na aktivizaci života místního společenství. Pozitivní změny jsou očekávány, jak u primární CS projektu (mezi které patří osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené a bezdomovci a osoby ohrožené bezdomovectvím) tak u sekundární CS, kterou představuje místní komunita Nového Města. Realizací projektu dojde prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit směřujících k aktivní participaci osob z CS k posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity. Očekáváme naplnění cílů centra, kterými je výše zmíněné posilování místní, sociální soudržnosti na úrovni komunity s přesahem nad její rámec a obecně i aktivizace života místního společenství prostřednictvím participace jeho členů. Dopad aktivit působících na úrovni místních komunit zlepší nebo obnoví schopnost sociálního fungování sociálně vyloučených v jejich přirozeném prostředí. Očekáváme vysokou míru aktivizace a aktivní participaci lidí z obou CS.

Související informace