„Když se žena dostane do svízelné situace, je tu právě vaše služba, která nám dá šanci najet zpět do správných kolejí.“

paní Dita, klientka

"Vím, že mě neodmítnete a že se mi budete věnovat. To mi po psychické stránce velmi pomáhá.“

paní Anna, klientka

 

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Farní charita Praha 1 – Nové Město je církevní nestátní nezisková organizace se sídlem Žitná 1383/35, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 26520818, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-01-716/2001.

Farní charita Praha 1 – Nové Město zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou –  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Farní charita Praha 1 – Nové Město je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu se zákonnými důvody a to zejména za účelem personální a mzdové agendy a dále potom poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb. Každá ze služeb zpracovává osobní údaje v rozsahu dle jejího charakteru. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými zákony a směrnicemi.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
  • práva na výmaz osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Pro řešení Vašich požadavků a oprávněných nároků i v případě jakýchkoliv nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit:

Kontakty na správce:

Farní charita Praha 1 – Nové Město

Adresa: Žitná 1383/35, 110 00 Praha 1

Telefon: 230 234 384

E-mail: reditelstvi@zenyvohrozeni.charita.cz

 

Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.