Kontakty

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Tel.: 608 609 466, 568 422 520
Mládežnická 229, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Cílové skupiny: děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Posláním PRIMÁRNÍ PREVENCE je usilovat o zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování a pozitivní změnu ve způsobu života u žáků základních škol a studentů středních škol.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • žáci základních škol, víceletých gymnázií a studenti středních škol

CÍLE

 • Předcházet nebo alespoň oddalovat rizikové chování do vyššího věku, popřípadě zmírňovat následky rizikového chování.
 • Umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a začlenit je do skupiny vrstevníků a společnosti.
 • Rozvíjet sociální kompetence, dovednosti a efektivní komunikaci ve skupině.
 • Podporovat zdravý způsob života, nabízet alternativy trávení volného času.
 • Posílit schopnost dětí a mladých lidí samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

FORMY PRÁCE

 • rozhovory s pedagogy mapující sociální klima ve třídě
 • interaktivní a zážitkové techniky
 • seznamovací, aktivizační, uvolňovací, zpětnovazebné techniky
 • techniky s prvky dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie
 • pozorování, diskuze, analýza činností

Seznam lidí

Kristýna Jelečková, DiS. - lektorka PRIMÁRNÍ PREVENCE
Veronika Lukáčová - lektorka PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mgr. Jitka Šebková - lektorka PRIMÁRNÍ PREVENCE
Bc. Kateřina Košťálová - koordinátorka projektu, lektorka
Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca