Program Máří

Nabízíme spolupráci ženám, které se nachází v sociální nouzi, tedy v jakékoliv situaci, která
ohrožuje jejich důstojnost a sociální integritu. Nejčastěji se jedná o situace, kdy je žena bez
přístřeší, bez domova nebo je ohrožena ztrátou bydlení. Často také žije v nedůstojných a
nevyhovujících podmínkách, nebo jí taková situace bezprostředně hrozí. Zaměřujeme se ale i
na ženy, které se ocitly v situaci, která by k takovému ohrožení mohla vést. Mezi příčiny,
které vedou k situacím výše zmíněným, patří např. ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, rozchod
s partnerem, invalidizující nebo dlouhodobá nemoc, návrat z dlouhodobého léčení, návrat z
výkonu trestu, platební neschopnost při zadlužení apod. Naší snahou je nejen řešit stav
nouze, ale především začít pracovat s ohroženými ženami včas, abychom tomuto stavu
předešly.

 

Terénní program Máří

Posláním Terénního programu Máří je vyhledávat, kontaktovat a podporovat ženy od 18 do 80 let,
zdržující se na území hlavního města Prahy, které:

 • jsou na ulici, tedy bez přístřeší
 • žijí v nevyhovujících podmínkách, například na ubytovnách, v chatkách, ve squatech, v
  opuštěných budovách, ve stanech, maringotkách apod.
 • jsou uživatelkami programu podpory v sociálním bydlení
 • jsou v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami (ohrožení ztrátou
  bydlení, ztrátou zaměstnání, nízkým příjmem, závislostí, mají trestní minulost)

Naše hlavní cíle jsou

 • navázat a udržet spolupráci s uživatelkou sociální služby
 • materiálně ji zajistit (jídlo, oblečení, hygiena atd.)
 • poskytnout potřebné informace (o návazných službách atp.) a informovat o rizicích, jež jsou
  spojena se současným způsobem života
 • uživatelka je schopna nahlédnout a pojmenovat své potřeby, zlepší/obnoví své sociální
  kompetence
 • uživatelka je schopna efektivně řešit svou nepříznivou situaci za pomoci dostupných služeb a
  sníží tak rizika a negativní dopady bezdomovectví, chudoby nebo sociálního vyloučení.
 • uživatelka získá nebo obnoví svou důvěru v odbornou pomoc
 • uživatelka má dovednosti získat práci a bydlení a to si také udržet
 • má přístup ke zdravotní péči a ví jak ji využívat ke zlepšení svého zdravotního stavu

Co nabízíme

 • Základní sociální poradenství
  • předávání informací o návazných službách a jejich fungování
  • pomoc s orientací v systému sociálních dávek
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • zapůjčení telefonu pro obnovení přirozené sociální sítě (kontakt s rodinou, blízkými osobami
   atd.)
  • pomoc při porozumění vztahům ve společenském prostředí, uživatelkami a veřejností,
   uživatelkami a rodinou aj.
  • doprovod na úřady (a jednání s nimi), k lékaři, do návazných služeb, na policii
 • Uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • poskytování materiální pomoci (základní potraviny, hygiena, zdravotnický materiál, oblečení,
   pomůcky pro přenocování venku)
  • podpora při vyplňování a vyřizování žádostí o hmotnou nouzi, doklady atd.
  • podpora při hledání pracovních příležitostí
  • informování o rizicích spojených se současným způsobem života

 

Podpora v sociálním bydlení

Sociální práce s uživateli sociální služby v sociálním bydlení je jedním ze základních předpokladů
úspěšného setrvání uživatele sociální služby (dále jen uživatel) v bydlení. Podpora v sociálním bydlení
vznikla jako doplňková služba terénního programu Máří, Farní charity Praha 1 – Nové Město.
Posláním podpory v sociálním bydlení je zajistit ženám v nepříznivé sociální situaci, které jsou
uživatelkami této služby, přístup k důstojnému bydlení a za podpory pracovníků služby zvýšit jejich
kompetence si toto bydlení udržet a samostatně zvládnout zajistit chod domácnosti. Součástí služby
může být i podpora vedoucí ke zvýšení dalších sociálních kompetencí dle individuálních potřeb
uživatelky služby.

Cíle služby

 • Uživatelka služby s naší podporou získá a udrží si důstojné bydlení.
 • Uživatelka si osvojí potřebné kompetence v oblasti hospodaření s finančními prostředky.
 • Uživatelka samostatně zvládne zajistit chod své domácnosti.
 • Uživatelka zvládá samostatně řešit problémy, zvládá zátěžové situace, umí komunikovat s
  institucemi.

Cílová skupina

Uživatelka služby spadá do cílové skupiny terénního programu Máří (jedná se o ženu bez přístřeší
nebo ženu ohroženou ztrátou bydlení, která svou nepříznivou sociální situaci nedokáže řešit vlastními
silami, vede rizikový způsob života nebo je tímto způsobem života ohrožená) a byl jí přidělen sociální
byt na území hlavního města Prahy.

 

Jak se s námi spojit:

Na uvedených telefonních kontaktech jsme dostupni každý pracovní den od 9:00 - 16:30.

Je také možné nás kontaktovat na Srazových místech pracovní dny v pondělí a pátek
na Náměstí republiky ve 12:00 (naproti vchodu do obchodu Billa)

 

Informační leták ke stažení ZDE

Veřejný závazek ke stažení ZDE

Letak tisk 2023- 2

Nebyly nalezeny žádné položky.